עמ"ט – עתודה מדעית טכנולוגית

למידה מוגברת והעשרה במקצועות מתמטיקה, מדעים, פיזיקה ומחשבים

רוב השעות נלמדות במסגרת הקבצה כחלק משעות הלימודים ומעט שעות נוספות.

מסלול העתודה מפתח את יכולות התלמיד ומכין אותו לקראת מסלול מדעי – טכנולוגי בחטיבה העליונה.